مقاله ضرورت نهادسازي مالي در راستاي توسعه کسب و کارهاي جديد در pdf

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مقاله ضرورت نهادسازي مالي در راستاي توسعه کسب و کارهاي جديد در pdf
 


1 . مقاله ضرورت نهادسازي مالي در راستاي توسعه کسب و کارهاي جديد در pdf
‎14 مارس 2017 ... ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام.[
PDF] 2 . ﺿﺮورت ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻣﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮورت .
 


2 . مقاله ضرورت نهادسازي مالي در راستاي توسعه کسب و کارهاي جديد در pdf
‎مقاله ضرورت نهادسازي مالي در راستاي توسعه کسب و کارهاي جديد در pdf دو ماه پس از
آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور تازه امریکا، وزارت…, مقاله ضرورت
نهادسازي ...[PDF]
 


3 . ﺿﺮورت ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻣﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ - SID
‎ﺿﺮورت ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻣﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ... ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام.[PDF]
 


4 . نقش دولت و دستگاههای حمایتی بر فرآیند پیاده سازی کسب و کار و ...
‎در این مقاله ... کسب و کارهای کوچک و متوسط را معرفی کرده و نقش دولت در حمای ... كار،
سال. ۸۹۹۱. ، ص. (۸. باتوجه به نظریات جدید در مدیریت دولتی. ، كه تحت عنوان .... مثالی
از نهادهای فرابخشی است كه در جهت توسعه كارآفرینی ضروری محسوب می گردد. ....
پرورشگاه یا بایستی توسط دولت صورت گیرد و یا با حمایت مالی و غیرمالی دولت و
توسط ...[PDF]
 


5 . در تکاپوی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان - بنیاد ملی نخبگان
12 نوامبر 2016 ... از جملــه گســترش الگوهــای مختلــف تأمیــن مالــی فنــاوری و نــوآوری اعــم از ســرمایه
گذاری خطرپذیــر، ... نقش آفرینــی مؤثــر بخــش خصوصــی در نــوآوری و توســعه
کســب و کار و ... ذکـر ایـن نکتـه را ضـروری می دانـم کـه مجموعـه اقدامـات و فعالیت هـای
.... و تدوین شده است که به برخی از نهادسازی های معاونت در راستای توسعه.[PDF]
 


6 . اصل مقاله (1059 K) - بهبود مدیریت
‎اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﭼﺸﻢ. ﮔﯿﺮي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ... ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد؛
ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ .... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش دارد در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد ... ﮔﯿﺮي
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل روش. (( ... و ﮐﺎر و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ؛ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺪام ﻓﻦ .... ﻫـﺎ ﻏﯿـﺮ ﺿـﺮوري ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ... آوري ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ داراي ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.[PDF]
 


7 . فصلنامه - پارک فناوری پردیس
‎اهمیت این موضوع است. در این راستا، پارك هاي علم و فناوري به عنوان یكي از ساختارهاي
میانبر و ... محصول جدید الزم است فرایندهایي را براي دریافت مجوز از سازمانهاي
ذیصالح. طي کند. ... تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری
های برتر و با ..... گرایش یك منطقه به بازگرداندن سود حاصل از یك کسب و کار موفق
محلي در.[PDF]
 


8 . نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار ایران
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: /8. /3. 1388 ... ﺳﻮ، ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ، در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ واﻗﻊ .... ﺿﺮوري. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ. ،. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر. ،. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫـﺎي ﺗـﺎزه
ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر در ﺑـﺎزار .... ﺟﺬاﺑﯿﺖ. ﻫﺎي ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران و در. راﺳﺘﺎي
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و. ﮐﺎر. ـ3 ... اي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣـﺎﻟﯽ و ﺑﺨـﺶ واﻗﻌـﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﻓـﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد.[PDF]
 


9 . بررسی شیوه های نوین توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
‎از اين رو، »توسعه كارآفريني« رويكردي بسيار ضروري براي ... و بلوچستان و ارائه
راهكارهای مناسب جهت عملياتی شدن آنها در راستای توسعه .... كه فعاليت اقتصادی كوچک
و جديدی را با سرمايه خود شروع می نمايد، ارزش ها را ... فاكتورهايی نظير منابع مالی،
روشهای مديريت كسب و كار و شناخت فرصتها و تهديدات ...... اصالحات ساختاری و
نهادسازی.[PDF]
 


10 . ساماندهي تشكل‌هاي بخش كشاورزي با رويكرد تجاري‌سازي و توسعه بازرگاني
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ درك اﻳـﻦ ﺿـﺮورت. درﺻﺪ ... در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟﺪﻳـﺪي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ...
ﻛﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار. ﻲﻣ. دﻫﻨﺪ ... اﻓﺰاﻳﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻲ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

 11 . 2-3. كارآفريني، فرهنگ مشاركت
‎تمامی مقاله های لاتین باید با نام مقاله و با فرمت PDF پیوست شوند. ... ارزشیابی
فضای رقابتی و فضای کسب وکار; رابطه فرهنگ و توسعه کسب و کار; رابطه .....
تمايل به ادامه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي، ضرورت رشد اقتصادي، انگيزه كسب برتري و
..... زیادی را در راستای راه اندازی کسب و کارهای جدید و توسعه اقتصادی در پیش
گرفته است.
 


12 . انواع کسب و کار - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز کارآفرینی
‎اهمیت کسب و کار خانگی: امروزه کسب و کارهای خانگی از بخشهای حیاتی و ضروری ...
این نوع کسب و کار جدید بوده و با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه ی جامعه ی
... به کسب و کار از جمله مباحث بازاریابی، مالی، خرید و فروش، ارتباط با مشتریان،
.... ”بکارگیری نوآورانه منابع و امکانات روستا در راستای شکار فرصت‌های کسب ‌و کار
“.[PDF]
 


13 . اصل مقاله - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
‎16 آگوست 2016 ... این بررسی در راستای توسعه ی كارآفرینی در این شركت ها می باشند. توسعه ی ...
فرصت هـای كارآفرینانـه، ارایـه راهبردهـای جدیـد، بهبـود .... برنامـه ریـزی كسـب و كار و
مدیریـت مالـی بیـان كـرده انـد. ... پیرامون این موضوع انجام نشـده اسـت، ضرورت بررسـی
این. موضوع و .... نســبت بــه شــركت هــای خدمــات مشــاوره ای، نهادســازی و.[PDF]
 


14 . 565 K - دولت پژوهی
‎نوسازی شکل گرفت و ایجاد نهادهای جدید از سطح پایتخت به سطح ملی .6 .... اند بسیار
ضروری. می ... این پرسش، این مقاله به اقدامات نهادی مهم دولت در نزدیک به چهار دهه ....
ساختاری و تأمین مالی نیازهای زیرساختی بکند، ولی در بلندمدت به. دلیل ... قتل او،
اصالح، نوسازی و نهادسازی توسط دولت در راستای توسعه ... ن به آزادی کسب و کار
معتقد بود و.[PDF]
 


15 . 0430-نقش فرهنگ کارآفرینی سازمانی دراقتصاد مقاومتی(مورد ... - همایش
‎ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪي از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﯿﺎن اﺑﻌﺎد آن، ﺿﺮورت
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ... ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز و ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ي ... ﻧﻘﺶ آن در ﻧﻮآوري ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ .... ﮐﯿﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ،
اﻧﻘﺎﻟﺐ اﺳﺎﻟﻤﯽ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎدش ﻧﯿﺎز دارد، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي .... در راﺳﺘﺎي
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎو.[PDF]
 


16 . اصل مقاله (208 K) - نشریه کارآفرینی در کشاورزی
‎ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم و. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ آن اﻣﺮي ﺿﺮوري. اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ،. اﺻﻼح
ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺷﯿﻮه. ﻫﺎ و اﻫﺪاف ... اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﻬﺎدﺳﺎزي: اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ا .... اﻓﺰون.
ﺑﺮ راه. اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي. ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ. اﻧﻮاع اﺑﺘﮑﺎرات و ﺧﻼﻗﯿﺖ. ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 4 . ﺟﻬﺖ ﻫﺮ
ﯾﮏ .... راﺳﺘﺎي. اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ (اﮐﺒﺮزاده و ﺷﻔﯿﻊ. زاده،. 1391. ). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﮐﻪ.[PDF]
 


17 . نشریه فن دان شماره ۱ تیرماه ۱۳۹۵ - بلاگ فن آورد
‎15 جولای 2016 ... کاری از مجموعه رقابت های تخصصی مهارت سنجی فن آورد ... توسـعه کســب وکار مشـکات
داخلي شـامل ... منابـع انسـاني، مدیریتـي، مالـي، خارجـي - حاکمیتي، ... ارزیابــي
فرصــت، رشــد و توســعه کســب وکار. --->)دانش .... جدیــد الیحـه برنامـه ششــم مــورد
بررســی دقیــق .... دانشـــگاهی« یم نویســـد: »اگـــر شـــخیص، مقالـــه یــا.[PDF]
 


18 . عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی بررسی
‎22 ا کتبر 2012 ... های. توسعه. ای، اطالع. از. عوامل. مؤثّر. بر. موفّقیت. کارآفرین. ،ی. ضروری ... هدف از انجام
این مقاله بررسی نقشی است که ایجاد کارآفزینی می .... های جدید، بتوانند کسب و
کارهای مناسب را درك و به منصه ظهور برسانند، به عبارت دیگر به .... مالی. از. ایجاد.
کسب. و. کار. بر. ترویج. کارآفرینی. در. کشور. پرتغال ...... و نهادسازی،.[PDF]
 


19 . اصل مقاله (503 K) - توسعه محلی - دانشگاه تهران
‎ضروری به نظر. می ... های موجود در بازارهای زمين، خدمات مالی، ... برای مدیریت نيروی کار
کشاورزی و توسعه کشاورزی ایجاب. می ... در حقيقت مسأله اساسی این است که نهادسازی
غيردولتی مأموریت ... راستا، س. ؤ. ال کلی پژوهش آن است که. توسعه کشاورزی خرده.
مالکی. کشور، ...... هاي جديد توسط يک اتاق فکر قدرتمند به صورت الگويي ايجاد شود .
«.[PDF]
 


20 . بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي بخش معدن و صنايع معدني ...
‎30 مارس 2014 ... در اين مقاله، فرصت ها و تهديدهاي بخش بر مبناي نظرخواهي از مجموعه شاغل در بخش معدن
ارائه مي شود. ... جمهور، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان زمين

 21 . نظام مديريت و برنامه‌ريزي توسعه كالبدي مناطق روستايي:
‎ن اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ... رﯾﺰي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .... رﯾﺰي آﯾﻨﺪه
و اداره اﻣﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎ ﺿﺮوري ..... ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺸﻢ. . اﻧﺪاز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ و اﺻﻮل. ﻓﻨﺎوري. ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻫﻤﻪ
. اش. ﮐﺎل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ .... در راﺳﺘﺎي راﻫﺒﺮد و ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن؛ ... ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ.[PDF]
 


22 . عنوان مقاله: چکیده:
‎توسعه و رسوخ فناوري، توسعه منابع انساني، حمايت مالي و شبكه اي انجام مي شود. ...
طراحي مدل توسعه صنایع کوچک و متوسط... | طهمورث حسنقلي پور ودیگران. مقاله 2 ....
جامعي وجود ندارد از اين رو اين شرايط، ضرورت استفاده از روش پژوهش نظريه برخاسته از
داده ..... صنايع کوچک؛ تسهيل شروع کسب وکار و راه اندازي واحد؛ اصالح قانون کار
متناسب.
 


23 . آنچه باید درمورد توسعه تجارت الکترونیکی بدانیم | ماهنامه پیوست
‎دانلود پی‌دی‌اف .... توسعه کسب و کار الکترونیکی در مواد مختلف به ویژه ماده ۳۳ قانون
برنامه چهارم ... بنابراین باید اصلاح قوانین و مقررات و نهادسازی در اولویت اول توسعه
تجارت ... تکامل پدیده‌های جدید معمولا زمان‌بر است و نیاز به درک اهمیت و ضرورت آن دارد.
... این پروژه در راستای اجرای آیین‌نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی تعریف شده ...[PDF]
 


24 . الزامات مديريتي تحول بنيادين در آموزش و پرورش
‎اين مقاله درصدد اس ت تا با بررس ي الزامات مديريت ي تحول بنیادين، ....
ضرورت تدوين برنامه هاي تحول راهبردي، تحقق آن را سخت تر و مشكل تر ساخته است. ...
سازمان فقط كاري جديد انجام نمي دهد بلكه توانايي انجام كارها به شيوه اي جديد را ياد .... دهه
هاي اخير معتقدند بازي توسعه و پيشرفت را بايد از زمين آموزش و پرورش آغاز كرد.[PDF]
 


25 . اصل مقاله (485 K) - مدیریت نوآوری
‎3دانش بنیان، افزایش جذابیت کسب وکارهاﻱ دانش بنیان و فناورﻱ هاﻱ پیشرفته،
تقویت ... نوآوری به عنوان خود اقالم جدید: این رویکرد به نتایﺞ حاصل از فرآیند توسعه
می پردازد ... )به عنوان مثال، فرآیندی که طی آن کاربر، نوآوری را می پذیرد و به کار می
گیرد(. ..... افزایش توان اقتصادﻱ در راستاﻱ تقویت بنیه دفاعﻲ )محمدﻱ و همکاران،
1388(.[PDF]
 


26 . دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم های ... - اقتصاد مقاومتی
‎بسیار بر ضرورت هم افزايی میان حوزه اقتصاد و ديپلماسی در سالیان اخیر، تاکنون
سند يا. نقشه ای که ... عرصه های مختلف، تحريم های شديد تر اقتصادی و محدوديت های
کسب و کار داخلی ... جديد و به تبع آن، نظام واژگانی جديد اقدام کند )سمیعی نسب، 318
:1393(. اين ..... نهادهای مالی مشمول تحريم توسعه داده شده اند )شعب خارجی برخی بانک ها،
تمام.[PDF]
 


27 . اصل مقاله (498 K) - فصلنامه سیاست خارجی
‎بریکس و نهادسازی بین. المللی. رضا موسی ... الملل کنونی کسب کرده. اند. عنوان ...
الملل. ی دارند. پرسش اصلی مناله حاضر این است که دالیل ایجاد نهادهای مختلف مالی و
پولی ... گذاری زیرسادت و بانک جدید توسعه بریكس در پی ایزایش قدرت اقتصوادی و
سیاسوی ..... كار. یم. رود. البته در مورد. تجد. یدنظرطلب نبود. قدرت. های. نوههور دیدگاه.
هیای.[PDF]
 


28 . اصل مقاله (198 K) - مدیریت بهره وری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
‎اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن در ﭼﻬﺎرﺟﻨﺒﻪ؛ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺸﺘﺮي، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﯽ، و رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي دﺳﺘﻪ ... ﺷﺪه، راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻃﺮا. ﺣﯽ و ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘ .... ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ ... ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭼﻬﺮه ..... ﻣﯿﺰان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺟﺪﯾﺪ .... ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد در راﺳـﺘﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﮐـﺎر.
 


29 . روزنامه ایران | شماره :6333 | تاریخ 1395/7/24
15 ا کتبر 2016 ... تبریک ظریف به دبیرکل جدید سازمان ملل متحد پرینت; روایت نویسنده مالزیایی از
درس غیرمستقیم روحانی پرینت; یونسکو: مسجدالاقصی متعلق به ...[PDF]
 


30 . دریافت فایل
‎23 ژانويه 1974 ... در اين مقاله، پس از اش اره به ضرورت مطالعات فلس في در باب فرهنگ، ..... در دوران
معاصر در علوم حاصل شده وارد ميدان جديدي گرديده و به همّت روش هاي مرسوم ... اين رويكرد،

 31 . اصل مقاله (420 K)
‎ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. و ﭼﺎرﭼﻮب. ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ. ﺳﭙﺲ در. دﻫﻪ.
1990. ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ. ﺗﺌﻮري. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺌﻮري ذﯾﻨﻔﻌﺎن، ﺗﺌﻮري. اﺧﻼق ﮐﺴﺐ و
...
 


32 . مقاله استفاده از لول ههاي حرارتي نوساني بعنوان جايگزين مناسب فين در ...
‎سورس پروژه مقاله استفاده از لول ههاي حرارتي نوساني بعنوان جايگزين مناسب فين در
مبدلهاي ... مقاله ضرورت نهادسازي مالي در راستاي توسعه کسب و کارهاي جديد در pdf
 


33 . مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ...
‎2 - سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و‌زیربخشهای ...
تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به‌برآوردهای ...
بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی‌بمانند و نیز ...
مؤسسات‌اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب
مجوز
 


34 . رسول رضایی - شناسنامه قانون
‎خ - تجاري سازي: فعاليت هاي مرتبط با عرضه محصول يا خدمت جديد مبتني بر ايده ها يا
فناوري .... 4-نهادسازی مناسب نظام مالی و پولیتخصصی مورد نیاز تولید محصولات
دانشبنیان .... الف- سازمان ملي استاندارد ايران موظف است نسبت به کسب اعتبار بين
المللي .... ماده 20- در راستاي توسعه خدمات مالي تخصصي حوزه فناوري و ارتقاي
اثربخشي ...[PDF]
 


35 . مقالات مرتب شده _Repaired - دانشگاه زنجان
‎ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﮑﺎﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ ... ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي
ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﻣﻮرد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺿﺮوري اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ..... ﺧﺮﯾﺪ
اراﺿﯽ، ﺗﺠﻤﻊ، ﺗﻔﮑﯿﮏ و آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
...... اﻗﺪاﻣﯽ. در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺤﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . در راﺳﺘﺎي. اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻤﺮان ...[DOC]
 


36 . خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی: تجربه لهستان
‎کلید واژه ها: نهادها؛ سیاست اقتصادی؛گذر؛ رشد؛ توسعه؛ جهانی سازی ... برای اولین بار
در این کشور اجرا شد، که انجام چنین تغییراتی کار سهل و آسانی نبود. ... همچنین برای
کسب اطمینان خاطر بیشتر، سیستم جدید با یک رخسار انسانی نیز همراه بود. ....
بسیار اشتباه همراه با عدم توجه به نهادسازی برای اقتصاد بازار، آزادسازی بسیار
سریع و ...[PDF]
 


37 . ناشر: روابط عمومي بانک صادرات ايران پرونده ويژه ... - بانک صادرات ایران
‎كش ور ما در ايجاد بانکداري اختصاصي دقت بیش تري كنن د و كار خود را.
برمبناي خدمات ... عالوه بر آن حتي اطالعات اولیه ضروري براي ش ناخت مش تري و
..... متفاوتي را در راس تاي 7 نهاد مالي جديد براي س رمايه گذاران تش کیل داده.
بودند. ...... مشتري و مشتريان استراتژيك را رونق و توسعه بدهیم، منجر به رونق كسب. و
كار ...[PDF]
 


38 . نظام درآمد- هزینه استان نگاهی جدید به توسعه و توازن منطقه‌ای چالش‌ها
‎ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺍﯼ. ﭼﺎﻟﺶ ... ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ. ) ، ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﺳﺎﺯﻱ. (. ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ. ﻫﺎﻱ. ﺗ.
ﺨﺼﺼﻲ. ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ. ) ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ... ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ. ﻳﻚ ... ﺩ. ﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ. ﻣﺮﻭﺭ ﻛﻠﻲ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ. ﺩﺍﺯ. ﻳ. ﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ. (. ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺍﻱ. ) ... در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ... ﺳﺎﻟﻪ دارد، اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم از ﺳﺎز و
ﮐﺎر. ی.
 


39 . بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی - روزنامه فرصت امروز
‎31 آگوست 2016 ... اكنون نظام مالی اسلامی، یك بخش مهم و قابل رقابت از نظام مالی جهانی را تشكیل داده و ...
محورهایی كه برای پژوهش و ارایه مقالات كاربردی و تخصصی در این همایش ... راهکارهای
متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور ... نهادسازی و
ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل .... فرصت کسب و کار ...[PDF]
 


40 . Untitled - شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
‎ر اه اندازی خدمات مشاوره و توانمند سازی اعضای جوان و جدید اتاق ... تــالش بــر ای بهبــود
رتبــه ایــر ان در گــز ارش جهانــی انجــام کســب و کار )Doing Business( ... ایامـی کـه

 41 . پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي استان قزوين
‎16 ژانويه 2017 ... حمید فصیحی طی مقاله ای با عنوان “راهکارهای دستیابی به درآمدهای ... یکی از ملزومات
دستیابی به توسعه پایدار شهری، دسترسی کافی به منابع مالی ... در ارتباط با
ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تحقق جهاد .... کسب و کار ساماندهی و افزایش
پایداری مشاغل; شناسایی و توسعه فرصت .... حوزه نهاد سازی و برنامه ریزی.[PDF]
 


42 . 3 - کتاب رهنمای جمهوری اسلامی افغانستان از الف تا یا - GMIC
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از مساعدت های مالی دولت های دنمارک، ناروی، سویدن،
سویزرلند، فنلند و ..... توسعه دسترسی به منابع جدید درمورد افغانستان است. ...... تیم
دادخواهی و پالیسی، در راستای تبادله نظریات و معلومات میان موسسات عضو کمک می کند
...... کاری اش را از رویکرد آگاهی عامه به سمت بهبود نهاد سازی تنظیم کرده است.
 


43 . مقاله سرمايه اجتماعي در کشورهاي جهان سوم تحت word - سی پرو
‎پروژه مقاله سرمايه اجتماعي در کشورهاي جهان سوم با word, سورس پروژه مقاله سرمايه ...
جهان سوم تحت word, پروژه دانشجویی مقاله سرمايه اجتماعي در کشورهاي جهان سوم در pdf,
پروژه ... مقاله ضرورت نهادسازي مالي در راستاي توسعه کسب و کارهاي جديد تحت word[PDF]
 


44 . ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
‎ﺁﺭﺍء ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ. - ﭼﺎپ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺎﻗﺪ ... ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺮﺩ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ .... ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻮﺩ ﺳﺎﺧﺖ ....
ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ. .... ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ. ......
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ... ﻭ ﺑﺎﻧﻜــﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﻄﺒــﺎﻕ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠﻲ ﻭ.[DOC]
 


45 . مجموعه مقالات دومین همایش - وزارت جهاد کشاورزی
‎با اين توصيف ابتدا مديريت توسعه روستايي در ايران و ضرورت هاي بازآفريني در ...
نه نتها با حفظ الگوهاي مديريتي بومي در راستاي توسعه پايدار و ايجاد نظم و ثبات
..... و اينها با نهادسازي هاي لازم و هماهنگي ها با شيوه مشاركتي در فرآيند برنامه هاي
توسعه .... سازو كارهاي جديد مديريتي اصولا از طريق خوشه اي و شبكه اي كردن در سطوح
مختلف ...[PDF]
 


46 . عناوین مقاالت ثبت شده در کتابخانه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهرا
‎شیوه ای نو برای تامین مالی در بخش مسکن. 2 ..... مدیریت کیفیت از تضمین کیفیت
تا تعالی کسب و کار .... ضرورت تدوین سیاست ملی شهرنشینی برای موفقیت شهرهای
جدید در ایران ...... این مقاله برای نخستین بار در همایش ملی فضای سبز شهری ......
راهکارهای نوین کنترل آلودگی صوتی در راستای اصول توسعه پایدار مدیریت بهینه
شهری.
 


47 . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
‎فرا- تیلوریسم روشهای کاری را با موضوعات جدید بدعت گذاری می کند، اما ... دریافت
فایل Pdf ... ضرورت استفاده از انرژی برای رشد و توسعه در کنار مسائلی همچون ا نتشار
گازهای ... از جمله امور مهم و نیز جزئی از فرآیند نهادسازی اجتماعی در این بازار محسوب می
گردد. ... چکیده پیشگیری از فساد مالی در مناقصه‌ها و مزایده‌ها به کوشش وحید طالع‌نسب
...[PDF]
 


48 . Iran e ayandeh 5-10-1391.pdf - مجمع تشخیص مصلحت نظام
الگوی نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه آن است،.
به عنوان ..... بنابراین، ضروري است مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهاي متولي
.... یکی از ارزان ترین ابزارها برای رشد و توسعه کسب و کار، کارآفرینی .... با مخاطره
ی مالی، اجتماعی و حیثیتی همراه اســت، محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه می دهد.[PDF]
 


49 . وضعیت برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراورده های غذایی
پروژه های مهم در راستای بازنگری و اجرای برنامه راهبردی زنجیره .... معدنی، تولید پاک،
کسب و کارهای ناشی از تغییرات آب و هوا، بازیافت و... 16 .... دراین صنعت بود، همچنین
با توسعه صنایع غذایی و توجه بیشتر به افزایش .... نهادسازی به عنوان ضرورت امروز
کشور، نقطه عطفی در روند اقتصاد کشور ...... 1 National Food Plan white paper ...[PDF]
 


50 . فصلنامه سیاست کالن »ویژه محیط زیست - مجمع تشخیص مصلحت نظام
تهیه ی اطلس زیست بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه ی منابع طبیعی ......
به غیر از مسائل زیست محیطي، بحران هاي مالي اخیر که گریبان گیر بسیاري از ...

 

 

مقاله ضرورت نهادسازي مالي در راستاي توسعه کسب و کارهاي جديد در pdf,مقاله,ضرورت,نهادسازي,مالي,در,راستاي,توسعه,کسب,و,کارهاي,جديد,در,pdf,...
نویسنده : علی بازدید : 59 تاريخ : دوشنبه 7 فروردين 1396 ساعت: 19:56

close
تبلیغات در اینترنت