بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp براي ارزيابي و انتخاب

ساخت وبلاگ
چکیده : بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp براي ارزيابي و انتخاب 1 . بررسي مدل فرآيند تحلي... با عنوان : بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp براي ارزيابي و انتخاب بخوانید :

بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp براي ارزيابي و انتخاب
 


1 . بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp براي ارزيابي و انتخاب
‎14 مارس 2017 ... مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در مکان‌یابی ... هدف از…,
بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp براي ارزيابي و انتخاب ...
 


2 . بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) براي ارزيابي و انتخاب
‎11 مارس 2017 ... بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) براي ارزيابي و انتخاب 1 . مقایسه دو
روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در مکان‌یابی .
 


3 . ارائه یک مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و برنامه ...
‎برای این منظور، از یک مدل ریاضی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ...
یافته‌ها: در این پژوهش پس از بررسی 10 نشریة صاحب نام در حوزة مهندسی صنایع و ... در
بخش 4 تعریفی از معیارهای علمی مطرحو شاخصهای انتخاب در ارزیابی نشریه‌های ...[PDF]
 


4 . مقايسه دو روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس در مکان يابي ...
‎هدف از مطالعه حاضر بررسی کارايی دو روش فرآيند تحليل سلسله مراتبی و روش
تاپسيس ... روش براي تعيين اولويت گزينه هاي دفن در کرج با توجه به معيارهاي مدنظر
استفاده شد. ... گزينه ها نسبت به تک تک معيارها مورد مقايسه زوجی، ارزيابی و
امتيازدهی قرار می گيرند، اين روش ... تاپسيس فازي و AHP را جهت انتخاب گزينه
بهينه دفن مورد.
 


5 . دانلود مقاله آموزش AHP - پارس مدیر
‎آموزش کامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP. ... در این مقاله با استفاده از
تکنیک AHP و یک مدل OR ضریب اهمیت سوالات پرسشنامه بدست آمده است. ... این روش
ارزیابی چند معیاری، ابتدا در سال 1980 به وسیله توماس ال ساعتی پیشنهاد گردید ...
شهری و منطقه ای، یعنی در انتخاب مکان مناسب برای اسکان مورد بررسی قرار گرفته
است.[PDF]
 


6 . انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تلفيقي فرايند تحليل سلسله ...
‎های وزن دهی خطی و مدل های برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب تأمین کننده استفاده کنند.
) Stadtler et al., 2002. ( . در. این پژوهش برای ارزیابی تأمین کنندگان روش تلفیقی
فرایند تحلیل سلسله .... در مقاله خود به بررسی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی
برای رتبه بندی ..... integrated analytic hierarchy process and linear
programming.[DOC]
 


7 . استفاده از رویکردهای QFD و AHP در انتخاب تامین کننده با مطالعه موردی
‎او به وسیله ماتریس HOQ (House Of Quality)، یک روش برای ارزیابی ... روش فرآیند
سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل ( (AHPیکی از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه .... در
شرکت مورد بررسی تعداد تامین کننده های موجود 4 عدد می‌باشد که برای سادگی کار،
آنها ...[PDF]
 


8 . ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ (AHP)
‎ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ... ﮔﺮ. دﯾﺪه وﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. AHP. ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و. اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ... ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روش ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺮ. اﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮای ... ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوژه. در
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪف ...
 


9 . مقاله بررسی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP برای ارزیابی و ...
‎24 ژانويه 2016 ... مقاله با موضوع بررسی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای ارزیابی و
انتخاب تأمین کنندگان، در قالب pdf و در 7 صفحه. دسته بندی: مدیریت ...[PDF]
 


10 . ارزیابی و اولویت بندی ویژگیها و معیارهای مطلوب استاد راهنما با ... - UTEQ
‎ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد، اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ. ﺑﺎ. ﺷﺪ ... اﻣﺎ آﻳﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ؟ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ... اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي

 11 . فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) - روستا شهر
‎اين تکنيک ارزيابي براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي[1] در سال 1980 مطرح
گرديد. اين تکنيک بر اساس مقايسه زوجي بنا نهاده شده است و امکان بررسي سناريوهاي
مختلف را ... در مطالعات حاضر از مدل ارزيابي چندمعياري فرايند تحليل سلسله مراتبي
... و در شرايطي كه شاخصهای تصميم‌گيري متعدد، شرايط انتخاب را با مشكل مواجه
مي‌سازد، ...
 


12 . معرفی روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی[1](AHP) - روستا شهر
‎ين روش بر اساس مقايسه زوجي بنا نهاده شده است و امکان بررسي سناريوهاي مختلف ... در
سال 1980 مطرح گرديد. ... در مطالعات حاضر از مدل ارزيابي چندمعياري فرايند تحليل
سلسله مراتبي استفاده مي‌شود. ... هدف بالاترين سطح درخت سلسله مراتبي است و تنها
يك پارامتر دارد كه انتخاب آن ...
 


13 . SID.ir | كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برنامه ريزي شهري و ...
‎فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) روشي است منعطف، قوي و ساده كه براي تصميم ...
شهري و منطقه اي، يعني در انتخاب مكان مناسب براي اسكان مورد بررسي قرار گرفته
است. ... كليد واژه: ارزيابي، چند معياري، فرآيند تحليل سلسله مراتبي، كاربرد در شهر
...
 


14 . SID.ir | انتخاب تامين کنندگان قطعات در صنعت خودروسازي با استفاده ...
‎انتخاب و ارزيابي تامين کننده در مديريت زنجيره تامين به صورت گسترده مطالعه و
بررسي شده است و روش هاي تصميم گيري متنوعي براي انتخاب تامين کننده پيشنهاد
شده است. سازمان ها هم اکنون ... در روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي مساله انتخاب
تامين کننده بررسي و اوزان معيارها به کمک روش AHP گروهي مشخص خواهد شد.
ماتريس هاي ...
 


15 . مقالات ISI فرآیند تحلیل سلسله مراتبی : 94 مقاله انگلیسی + ترجمه ...
‎فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم
.... استفاده از مدل ISM در ارزیابی معیارهای انتخاب تامین کننده چابک و رتبه بندی ...[PDF]
 


16 . - روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓراﯾﻧد ﺗﺣﻟﯾل ﺳﻟﺳﻟﮫ ﻣراﺗﺑﯽ AHP
‎روش براي ارزيابي وجود دارد كه قابل دسته بندي به. 21. گروه ... ﺗﻌرﯾف ﻣدل. فرايند
تحليل سلسله مراتبی. (AHP). تکنيکی است منعطف، قوی و. ساده که برای ... گيری
متضاد انتخاب بين گزينه ها را با مشکل مواجه می سازد ، ... ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ. ﺑررﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎرى در
ﻗﺿﺎوﺗﮭﺎ ...[PDF]
 


17 . تحلیل سلسله مراتبی و ( گیری چندمعیاره های تصمیم تکنیک ...
‎گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره. ) فرآیند. تحلیل سلسله مراتبی. و.
تکنیک .... با بررسی تکنیک های متفاوت مدل های تصمیم گیری چندشاخصه، تکنیک
شباهت به حل ایده ... ارزیابی، برخورداری از الگوریتم تعیین وزن معیارها و سادگی
نسبی و معایبی از جمله محدویت .... به بررسی سیستم های عصبی و فازی برای انتخاب
سهام در.[PDF]
 


18 . بکارگيري روش AHP فازي گروهي در انتخاب بهترين تأمين کننده ...
‎روشها و مدلهاي موجود در زمينه انتخاب و ارزيابي تأمين کنندگان ... مقاالت مورد بررسي
قرار می گيرد. ... فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي براي انتخاب تأمين کننده،.[PDF]
 


19 . مكان يابي بهينه پاركينگ هاي طبقاتي براساس مدل تحليل سلسله ...
‎به بررسی و ارزیابی مکانيابی پارکينگ طبقاتی در منطقه. 15تهران اقدام شده است. در
وزن دهی به پارامترهای مذکور از مدل تحليل سلسله مراتبی و در برهم نهاد. و برهم )AHP(
الیه های .... در خصوص مکانیابي و انتخاب بهترین مکان ها براي منظورهاي مختلف،.
ارزیابی مکان .... و منطقی بولین )AHP( توسط روش وزن دهی فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی.
 


20 . تحقیقات آماری - فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
‎تحقیقات آماری - فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP - ( دكتر عزت الله بالوئي ... در
ارزيابي هر موضوعي ما نياز به معيار اندازه گيري با شاخص داريم، انتخاب شاخص ... اين

 21 . مقالات AHP - آریا مدیر
‎دانلود مقاله AHP, دانلود مقالات AHP, دانلود مقالات فرایند تحلیل سلسله مراتبی, آموزش
... و منطقه اي، يعني در انتخاب مكان مناسب براي اسكان مورد بررسي قرار گرفته است.
... همچنین از روش AHP برای ارزیابی مدل استفاده شده است و در آن معیارهای شناسایی ...[DOC]
 


22 . g ij - سازمان بنادر و دریانوردی
‎مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی ...
پيشي بيني ، ارزيابي و مقايسه نتايج راه حل هاي موجود و انتخاب قطعي يك راه حل براي
رسيدن به ... بررسي مي شود و علاوه بر مطالعه اسنادي از تكنيك فرآيند تحليل سلسله
مراتبي ..... روابط مدل براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنظیم شده است و
...
 


23 . مقاله بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (ahp) برای ارزیابی و ...
‎بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) برای ارزیابی و انتخاب تامین
کنندگان.
 


24 . ارزيابي-ريسك-پروژه-پل‌سازي-روش-تحليل-سلسله-مراتبي-ahp
‎این مقاله شامل بررسی و کاربرد فرآیند سلسله مراتب تحلیلی در ارزیابی ریسک
ساخت پل ... نمونه‌هايي از مدل‌های کلاسیک عبارتند از شبیه‌سازی مونت کارلو و نمودار
نفوذ و ... جدید برای ارزیابی ریسک پروژه از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبي (
AHP) است. ... AHP در ارزیابی پيشنهاد دهندگان مناقصه و در فرآيند انتخاب بهترین و
كامل‌ترين ...[PDF]
 


25 . مطالعه موردی Case Study ارزیابی و مقایسه روش های منطق فازی و تحلیل ...
‎تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، نیروگاه سیکل ترکیبی، ارزیابی خطر، حوادث
واژگان ... نیز با استفاده از مدل فازی، خطر سطوح و اشیاء با لبه تیز و برنده ...
فرآیندي است که به وسیله آن احتمال وقوع و میزان تأثیر خطرات ... همدیگر مقایسه می
شوند و برای انتخاب در رقابت در یکدیگر هستند .... بدیهی است هر چه بررسی خطرات
موجود در.[PDF]
 


26 . های ارزیابی عملکرد بانک ملی با استفاده از مدل کارت بندی شاخص رتبه ...
‎های بازاریابی از بعد فرآیند داخلی کمترین اهمیت را دارا ... های کلیدی: ارزیابی
عملکرد، کارت امتیازی متوازن، سلسله مراتبی فازی. ) AHP .... بانک ملی را بدست
آورده و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی. 1 ... برای هوشمندانه عمل کردن، بانک
نیازمند بررسی و ارزیابی مستمر تحوالت محیط صنعت ..... عملکرد آماده شده و برای
انتخاب و تعدیل این.
 


27 . مقاله بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (ahp) برای ارزیابی و ...
11 نوامبر 2016 ... مقاله-بررسي-مدل-فرآيند-تحليل-سلسله-مراتبي-(ahp بررسي مدل فرآيند تحليل
سلسله مراتبي (AHP) برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان دانلود ...
 


28 . مدل مکان یابی تخصیص فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) - سیستم ...
‎در سطح دوم، انتخاب مراکز توزیع طبق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت می
... مقدس و همکاران مدل های پوششی مسائل مکانیابی تخصیص صفM/G/1 را بررسی
کردند و از ... اما وقتی که چند یا چندین شاخص برای ارزیابی در نظر گرفته می شود، کار
...[PDF]
 


29 . ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-1-
‎اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . 1 Alternative ... در روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺻﻮل. ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ... ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﺖ. 1 Analytical
Hierarchy Process (AHP) .... ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ... ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ. -
2. اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ...
 


30 . (AHP) برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان - فروشگاه جامع مقالات ...
‎بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)برای ارزیابی و انتخاب تامین
کنندگان. 1 خلاصه. 1 مقدمه 2. خلاصه برخي مطالعات انجام شده در مورد معيارهاي انتخاب

 31 . محاسبة ضریب اهمیت نهایی گزینه ها
‎مدل AHP اولین بار توسط توماس . ... روش ارزیابی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( (
AHP جزو روش های چند معیاری می باشد ... محاسبة وزن معیارها و زیر معیار ها; تعیین
ضریب اهمیت گزینه ها; تعیین امتیاز نهایی(اولویت) گزینه ها; بررسی سازگاری در
قضاوت ها ... در این مرحله جهت بدست آوردن ضریب اهمیت معیارها, میزان بدست آمده برای هر
معیار را ...
 


32 . پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP :: مدیران برنامه
‎11 دسامبر 2016 ... انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی با به کارگیری فرایند تحلیل .... اما امروزه این
مدل برای طیف گسترده‌ای از مسائل و مشکلات مورد استفاده قرار می گیرد ... ارزیابی
عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ... در روش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مساله انتخاب تامین کننده بررسی و ...[PDF]
 


33 . های ساخت و ساز طراحی مدل نوآورانه ارزیابی عملکرد ... - ResearchGate
‎مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان، یک قسمت اساسی از فرآیند
ساخت و. ساز است، زیرا ... برای اولین بار در ایران به بررسی و طراحی مدل زنجیره.
تامین در شرکت ... regard. In this paper, a hybrid method of DEA/AHP/FDEMATEL
is used. First ..... فرآیند سلسله مراتبی تحلیل یک سطحی، رتبه بندی کامل. انجام می
شود.
 


34 . مقاله انتخاب بهترین تامین کننده با تلفیق روش فرایند تحلیل سلسله ...
‎مقاله انتخاب بهترین تامین کننده با تلفیق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و
برنامه ریزی آرمانی AHP-Goal programming, در کنفرانس ملی علوم ... ارزیابی و
انتخاب تامین کنندگان، روش تصمیم گیری چند معیاره، چند هدفه، فرایند تحلیل ...
برای بار اول: (منصوری, زینب؛ سید اسماعیل نجفی؛ مریم پاکپور و شکوفه شوشتری،
۱۳۹۳)[DOC]
 


35 . انتخاب پروژه شش سیگما: ارائه و ارزیابی یک مدل جدید - مجله آب و فاضلاب
‎فرایند تصفیه فاضلاب، AHP، TOPSIS، مدل ترکیبی تصمیم گیری، DEA ... می
گردد که عبارتند از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تکنیک اولویت بندی با
... گیری چند معیاره را در انتخاب فرایند تصفیه فاضلاب مورد بررسی قرار دادند [7].
..... AHP برای اولویت بندی با توجه به ارزیابی مجموعه معیارها و زیرمعیارها و TOPSIS
به ...[PPT]
 


36 . AHP
‎AHP. فرایند تحلیل سلسله مراتبی. پیشگفتار. یکی از کارآمد ترین تکنیک های ...
که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به ...
یکی را انتخاب کنیم چهار معیار:راحتی ، قیمت ، مصرف سوخت، مدل مطرح می باشد . ...
ماتریس مقایسه زوجی برای سه اتومبیل نسبت به. مدل. وزن اتومبیل ها برای معیار های ،
و.
 


37 . پرتال جامع علوم انسانی - انتخاب مدل مناسب برای تخصیص منابع انرژی ...
‎انتخاب مدل مناسب برای تخصیص منابع انرژی در ایران با استفاده از فرایند تحلیل ...
LEAP، NPEP، MESAP، NEMS و ENERGY2020 مورد بررسی قرار گرفته اند. ... به
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و
...[DOC]
 


38 . نرم افزار
‎بررسی های انجام شده نشان داد که می توان با پیاده سازی الگوهای نوین چیدمان اقلام،
کارائی روش های متداول ... در این مقاله برای ارزیابی و اولویت بندی کلیه راه حل های موجو
د جهت انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام، ... چيدمان انبار، آدرس دهی اقلام، مدل فرایند
تحلیل سلسله مراتبی، خانواده اقلام. 1. An Application of Analytic Hierarchy Process
(AHP).[PDF]
 


39 . ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻓـﺎزي و ﻫـﺎي روش ﻨﯽ ﺑﺮ ﺘﻣﺒ ﻣﺪﻟﯽ اراﺋﻪ TOPSIS AHP
‎ي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻮد. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .]6[. در ﺳﺎل. 2004. ﺗﻮﭘﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. ،. ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره. را. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪه در ﺑﺨﺶ ...
 


40 . مقاله بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) برای ارزیابی و ...
‎30 دسامبر 2016 ... دانلود رایگان مقاله بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) برای ارزیابی و
انتخاب تامین کنندگان ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این ...Searches related to بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp براي ارزيابي و انتخاب

 41 . فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب نرم افزار ERP در شرکت‌های ...
‎1 نوامبر 2015 ... خانه / ERP / فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب نرم‌افزار ERP در شرکت‌های ...
بنابراین جهت مدل‌سازی ریسک حوزه‌های زیر باید بررسی گردند: ... برای ارزیابی
انطباق عملکردی و انعطاف‌پذیری، عوامل زیر باید در نظر گرفته شوند: ... رویکرد کلی
مدل AHP تجزیه مسئله و انجام مقایسه دو به دو تمام عناصر در یک سطح ...
 


42 . نتیجه جستجو - فرایند تحلیل سلسله مراتبی - کتابخانه مرکزی
‎فرایند تحلیل سلسله مراتبی - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه ... 4
, پایان نامه, یک روش تصمیم گیری در فرایند انتخاب تامین کننده مطالعه موردی انتخاب
پیمانکار ... 9, پایان نامه, ارایه مدل مناسب برای سنجش کمی بهره وری بانک صنعت و
معدن و ... فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) /
ارزیابی ...[PDF]
 


43 . رتبه¬بندی رویکردهای مدیریت سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل ...
‎گیری چند معیاره تحلیل. سلسله مراتبی. ) AHP. ( و ارزیابی داده. های ترکیبی. )
EVAMIX. (. در رتبه .... از مدل سلسله مراتبی جهت انتخاب پروژه. های. صنعتی و ...
بررسی. های. یاد شده. ،. تعداد محدودی مدل تصمیم. گی. ری چندمعیاره در زمینه ارزیابی.
رویکردهای ... پایدار با استفاده از مدل تصمیم. گیری تحلیل. سلسله مراتبی. برای.
کاهش خسارت.
 


44 . مهندسی صنایع - فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
‎فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در علم تصميم‌گيري كه در آن انتخاب يك راهكار ...
اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار مي‌دهد و آنها ...
درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و گزينه‌هاي رقيب مورد ارزيابي در ... مدل
فرايند تحليل سلسله مراتبي بكارگيري اين روش مستلزم چهار قدم عمده زير مي‌باشد:.
 


45 . فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) - %post_id%
‎۶٫ امکان تلفیق قضاوت¬ها برای محاسبه نرخ نهایی را بدهد. ... فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی (AHP) یکی از جامع¬ترین سیستم¬های طراحی شده برای ... مدل¬های MADM به
منظور انتخاب گزینه برتر در جایی که معیارها معلوم و گزینه¬ها مشخص ... این مقایسات
 


46 . وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم نشان می‌دهد
 


47 . کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن ...
‎از جمله مسائل قابل تحلیل به کمک GIS: بررسی آلودگیهای زیست محیطی، تغییرات ...
سیدیکوئی (1999)، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را برای مکان یابی محل
... از دو روش بولین و ارزیابی چند معیاره اقدام به مکانیابی نموده و یک شبکه برای
مکانیابی ... همچنین یک مدل مشاهده‌گر جهت کمک به انتخاب محلهای مناسب ایجاد و یک
سری ...[PDF]
 


48 . عوامل مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل سلس
‎ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﺎم و رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی آن ... واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻬﺎم، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺗﺤﻠ. ﯿ. ﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﯽ. (. AHP. ) ، ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ... ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ
ﺳﻬﺎم را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﺮای ﺣﻞ. ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺪل. ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ .... ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ.
ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﯽ. اﺳﺖ؛. زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻣﮑﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ.
 


49 . مکانیابی جایگاه دفن پسماند در شهربندرعباس با استفاده از مدل تحلیل ...
‎مکان یابی جایگاه های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهای
جامد شهری است. ... های مناسب، چهار مکان برای مقایسه و ارزیابی از طریق فرایند AHP
مشخص شدند که ... در میان مدل های تصمیم گیری، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
توسط ... به منظور بررسی معیارهای موثر در مکان یابی و تعیین محدوده فواصل هر معیار
از ...[PDF]
 


50 . ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان
‎27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع
فولاد ... 32, 32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت

 


 

بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ahp براي ارزيابي و انتخاب,بررسي,مدل,فرآيند,تحليل,سلسله,مراتبي,ahp,براي,ارزيابي,و,انتخاب,...
نویسنده : علی بازدید : 97 تاريخ : دوشنبه 7 فروردين 1396 ساعت: 20:01